80: Gold Silver(sona)(chandi) par Holmark ek Sajish At kolhapur

PLAY AUDIO
Check Also

4: Aajadi ke baad bhi Gulami Ki Nishaniya (other Audio)

PLAY AUDIO